Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zde najdete všechny potřebné informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak je chráníme a také o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů než dotyčná osoba máte.
 
Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů je obchodní společnost:
 
iClinic plus s. r. o.
se sídlem: Dlhé Diely I/6A, 841 01 Bratislava
IČO: 36 835 528
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu
Oddíl Sro, Vložka číslo: 53996/B
 
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo podněty týkající se osobních údajů, můžete nám napsat na adresu marketing@iclinic.sk.
 
Účely, pro které Vaše osobní údaje používáme
 
a)     Komunikace s Vámi
Vaše kontaktní údaje používáme k zaslání oznámení souvisejících s poskytováním našich služeb nebo když chceme reagovat na Vaše oslovení, když se nás na něco ptáte.
 
b)     Marketing a remarketing
Posíláme Vám na e-mail informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, v návaznosti na předchozí kontakt s Vámi nebo když nám k tomu udělíte souhlas. Svým klientům zasíláme děkovné e-maily za projevenou důvěru a další nepravidelné a příležitostné e-maily. Zasílání těchto e-mailů můžete snadno zrušit kliknutím na link v záhlaví e-mailu nebo tím, že nás o tom informujete e-mailem na: marketing@iclinic.sk nebo jiným vhodným způsobem.
Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a v jejích jednotlivých sekcích využíváme pro účely reklamy a marketingu na naší i na jiných stránkách. Tyto informace využíváme i k analytickým účelům a pomáhají nám přizpůsobit obsah stránek Vaším požadavkům.
 
c)      Reklama
Za účelem reklamy vyhotovujeme fotografie na sportovních, hudebních a jiných akcích, které sponzorujeme, rovněž fotografie spokojených zákazníků i výherců soutěží, které organizujeme. Tyto fotografie následně sdílíme na našich stránkách a profilech na sociálních sítích.
 
d)     Spotřebitelské soutěže
Za účelem propagace našich služeb a značky realizujeme spotřebitelské soutěže prostřednictvím různých sociálních sítí nebo formou SMS soutěží, do kterých se můžete zapojit. Po ukončení těchto soutěží zveřejníme výherce soutěže, které následně kontaktujeme, abychom jim mohli předat výhry.
 
e)     Zájemci o zaměstnání / www.profesia.sk
V případě, že máte zájem o zaměstnání u nás a kontaktujete přímo nás nebo zareagujete na naši nabídku na stránce www.profesia.sk, získáváme a uchováváme Vaše údaje spolu se společností Profesia spol. s r.o., v databázi vhodných kandidátů výlučně s Vašim souhlasem. Kandidáty zařazené do databáze následně oslovujeme za účelem jejich účasti ve výběrovém řízení.
S Vaším souhlasem v tomto případě uchováváme i údaj o Vaší e-mailové adrese, případně jiné údaje, které nám za tímto účelem zpřístupníte, jako je Vaše jméno, město, kde máte zájem o zaměstnání, nebo preferovaná pozice.
 
f)      Fakturace a účetnictví
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě zákona o účetnictví.
 
g)     Bezpečnost a ochrana práv
Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.
 
Údaje, které sbíráme
 
Při poskytování našich služeb o Vás získáváme následující údaje:
 
 Pro účelPro účelPro účelPro účelPro účelPro účelPro účel
Zpracovávané osobní údajea)b)c)d)e)f)g)
titul, jméno a příjmení
datum narození 
rodné číslo    
adresa  
fotografie   
vlastnoruční podpis     
číslo bankovního účtu    
e-mailové adresy 
telefonní číslo 
cookies     
ďalší údaje poskytnuté se souhlasem    
další údaje poskytnuté souhlasem3r. od poslední komunikace5r. / po dobu udělení souhlasu5r. / po dobu udělení souhlasu5r. / po dobu udělení souhlasupo dobu trvání výběrového řízenípo dobu stanovenou zákonempo dobu stanovenou zákonem
 
 
Právní základy
 
Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je:
 
• Souhlas - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 
• Plnění smlouvy - zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotyčné osoby provedla opatření před uzavřením smlouvy.
 
• Plnění našich zákonných povinností - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele.
 
• Oprávněný zájem Provozovatele - zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad tímto zájmem převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě.
 
Předávání osobních údajů do třetích zemí
 
Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme.
 
Ochrana osobních údajů
 
V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazen. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
 
Doba uchování osobních údajů
 
Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, který jste nám udělili zpracováváme po dobu udělenou v souhlasu, resp. do doby odvolání souhlasu.
 
Osobní údaje, které zpracováváme na zákonném nebo smluvním základě zpracováváme po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu stanovenou zákonem nebo jiným obecně závazným právním předpisem.
 
Chceme Vás informovat, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání Vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme, a občas musíme, zpracovávat i k jinému účelu s jiným právním základem.
 
Práva dotyčných osob
 
Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES, Vám jako dotyčným osobám náleží vícero práv. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme Vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž Vás budeme informovat.
 
Jak si můžete uplatnit svá práva
 
Vaše práva si můžete uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu: marketing@iclinic.sk nebo na adresu sídla naší společnosti.
Ve Vaší žádosti uveďte následující údaje: Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Tyto informace od Vás požadujeme proto, abychom si ověřili Vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.
 
PRÁVA DOTYČNÝCH OSOB
 
Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o Vás zpracovávají osobní údaje, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly Vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.
 
Právo na opravu
Pokud se domníváte, že naše společnost o Vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo a požádat nás o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o Vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv Vašeho osobního údaje, který je pro Váš vztah s námi důležitý.
 
Právo na vymazání (právo na zapomnění)
Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, v případě že jsou splněny následující podmínky a nevztahují se na ně zákonné výjimky:
• údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávali
• odvoláte souhlas ke zpracovávání Vašich osobních údajů a k jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
• namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu
• osobní údaje zpracovány nezákonně.
V případě, že by byli Vaše osobní údaje zveřejněny a Vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce Vašich osobních údajů, že jste si uplatnil právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.
 
Právo na omezení zpracování
Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:
• pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
• zpracovávání Vašich osobních údajů je protizákonné a Vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
• již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak údaje jsou potřebné pro Vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování Vašich právních nároků
• v případě že namítáte zpracování Vašich osobních údajů, do doby ověření, pokud oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy
 
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.
 
Právo namítat
Máte právo namítat, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.
Vždy také máte právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu.
 
Podávání stížností
V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.
 
Cookies
 
Při návštěvě naší stránky zpracováváme Vaše cookies. Chceme Vás informovat, že cookies si umíte ve svém prohlížeči nastavit.
 
Funkční a technické cookies - tyto cookies zajišťují řádné fungování naší webstránky. Bez těchto cookies by naše webová stránka řádně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné.
 
Analytické cookies - tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informací o vyhledáváních provedených na naší stránce a také k zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom ji uměli udělat pro Vás co nejjednodušší k používání.
 
Marketingové a reklamní cookies - tyto cookies používáme na to, abychom Vám na naší stránce dokázali zobrazovat obsah, který Vás podle Vašich předchozích preferencí zajímá, a také za účelem zobrazování reklamy na základě Vašich zájmů.
 
Vaše volby
Existuje několik možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:
 
1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si vymazali nebo odmítli cookies. Musíme Vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby řádně fungovat.
2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info.
Kontakt

Objednejte se bezplatně na konzultaci

+421 918 997 473
Bratislava

+421 917 915 380
Banská Bystrica

+421 911 364 429
Košice

Online objednávka

Naši spokojení klienti

Maxime Fortier

útočník hokejového týmu iClinic Bratislava Capitals

Maxime Fortier
útočník hokejového týmu iClinic Bratislava Capitals, účastník kanadské hokejové reprezentace mistrovství světa hokejové 17-tky a 20-tky, hráč kanadské ligy QMJHL i zámořských lig ECHL a AHL

Během bojů o místenku do play off zápasů nadnárodní evropské ICE hokejové ligy podstoupil na naší oční klinice útočník hokejového klubu iClinic Bratislava Capitals Maxime Fortier laserovou operaci očí metodou Z-LASIK Z 3D, která je nejnovější metodou v oblasti refrakční chirurgie a koriguje krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Už druhý den po zákroku Maxime trénoval na ledě se svými spoluhráči. Maximovi děkujeme, že svěřil svůj zrak do rukou našich odborníků a přejeme mu ještě mnoho vstřelených gólů!
Více informací
Maxime Fortier

Oliver Ekman Larsson

kapitán švédské hokejové reprezentace Mistrovství světa v ledním hokeji 2019, obránce a kapitán hokejového klubu NHL Arizona Coyotes v sezóně 2018/2019

Oliver Ekman Larsson
Během Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 (MS) naši oční kliniku navštívil kapitán švédského hokejového týmu Oliver Ekman Larsson. Účastník elitního týmu MS navštívil naši kliniku kvůli akutnímu očnímu problému, který jsme mu pomohli v krátkém čase vyřešit. Mimochodem, jeden ze čtyř gólů Švédska na šampionátu vstřelil právě on a to pouze den po ošetření na naší klinice. Olivere, děkujeme za důvěru a přejeme hodně hokejových úspěchů!
Více informací
Oliver Ekman Larsson

Vanda Kozáková a Dominika Drobná

basketbalové reprezentantky

Vanda Kozáková a Dominika Drobná
Basketbalové reprezentantky Vanda Kozáková a Dominika Drobná podstoupily na naší klinice nejmodernější, bezbolestný laserový zákrok metodou Relex Smile 3D. Dívkám děkujeme za důvěru a věříme, že s ostrým zrakem dosáhnou ještě lepší sportovní úspěchy. Držíme palce!
Více informací
Vanda Kozáková a Dominika Drobná

Richard Pánik

hokejista, Arizona Coyotes

Richard Pánik
Richard v současnosti působí jako útočník v klubu Arizona Coyotes. Richard u nás podstoupil operaci očí nejmodernější metodou Relex Smile 3D, kterou jsme ho zbavili dioptrií do dálky. Děkujeme Richardovi za důvěru a přejeme mnoho sportovních úspěchů s ostrým zrakem!
Více informací
Richard Pánik

Jurij Medveděv

fotbalový obránce, ŠK Slovan

Jurij Medveděv
Jeden den operace, druhý den už opět na fotbalovém trávníku. Přesně takto vypadaly dva po sobě jdoucí dny v Jurijovém životě. Jeden den navštívil oční kliniku iClinic, kde mu náš pán doktor Ivo Ďurkovič odstranil refrakční vadu pomocí nejnovější bezbolestné metody Relex SMILE. Díky tomu, že tato metoda je bez potřeby rekonvalescence, mohl již druhý den po zákroku opět "zařezávat" na fotbalovém trávníku. Juriji, děkujeme za důvěru a přejeme hodně sportovních úspěchů.
Více informací
Jurij Medveděv

Michal Valent

hokejista HK Nitra

Michal Valent
Michal Valent je výborný hokejový brankář a také účastník finále Tipsport extraligy 2016/2017, ve kterém nastoupil za HK Nitra proti našim beranem z Bystrice. Michal u nás úspěšně absolvoval refrakční operaci Z-Lasik, kterou jsme ho zbavili krátkozrakosti. Tímto Michalovi děkujeme za důvěru a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho další hokejové kariéře :)
 
Více informací
Michal Valent
zobrazit všechny reference
 

+ Přidejte svou referenci

PaedDr. Matej Spisiak

PaedDr. Matej Spisiak

Chcel by som sa Vám a aj spolupracovníkom iClinic Bratislava veľmi pekne poďakovať za naozaj profesionálny a najmä ľudský prístup pri riešení môjho problému so...
Helena Dziakova6

Helena Dziakova6

Dobry,chcem sa podelit s mojim dojmom po operacii Z-lasik.V prvom rade priatelskym a vludnym dievcatam co maju na starosti predoperacne veci-ako velmi mily pristup ku vsetkemu,potom Mudr.Durkovicovi za op,a ten pocit ked sa mi uz kazdu chvilu...
Bea Pistekova

Bea Pistekova

Ďakujem za úžastný prístup celého personálu počas predoperačného vyšetrenia, samotnej operácie metódou Z-Lasik, ako aj za kontrolné vyšetrenia. Špičkový...
Ing. Dušan Pisár, 17.1.2018

Ing. Dušan Pisár, 17.1.2018

Z-Lasik v BB 17.1.2018. Hned po operacii som videl ostro. Priatelske dievcata v ordinacii, velmi mila pani doktorka MUDr. Mária Červeňová: " ... sam vidite, ze vidite." Uvolnena atmosfera, profesionalny pristup. Uz cestou...
Igor Jankovic

Igor Jankovic

Dnes 22.09,2017 12:00 som absolvoval operaciu oci a mozem uz teraz vecer povedat ze vidim velmi dobre a pisem bez okuliarov, bez ktorych to do teraz neslo. :). Po operacii drobne skrabanie v ociach asi 3 hod. po zakroku a to je asi vsetko. Dakujem...
Sára Mária Seidlová

Sára Mária Seidlová

Operáciu Relex Smile som podstúpila 22.8.2017, operoval ma MUDr. Ďurkovič, u ktorého som bola dnes, 23.8.2017, na pooperačnej kontrole. Moja krátkozrakosť bola vysokého stupňa (cca -10 dioptrií)...

zobrazit všechny reference

Aké máte ťažkosti?

10 důvodů proč si vybrat právě nás

1. Nejkomplexnější oční klinika na Slovensku
2. Operace šedého zákalu
3. Profesorský tým složený z německých a slovenská lékařů
4. Přesná diagnostika
5. Nejnovější operační technologie
6. Záruka kvality ověřena zkušenostmi
7. Ambulantní péče
8. Bez čekacích lhůt
9. Privátní letecká doprava
10. Oční ambulance

 

Partneři